Delårsrapport juli-september

30 november, 2016

DexTech Medical AB
Delårsrapport 1 juli – 30 september 2016

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (-1,3) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,11 (-0,09) SEK

 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,1 (8,4) MSEK

  * Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 162 720 aktier per 2016-09-30. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  Väsentliga händelser under första kvartalet (juli – september 2016)

 • Den 26 augusti 2016 meddelades att styrelsen i DexTech beslutat – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission. Fulltecknad företrädesemission tillför bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. Totalt har bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen.

 • Den 30 augusti 2016 meddelades att datum för extra bolagsstämman flyttades fram till torsdagen den 15 september 2016.

 • Den 15 september 2016, hölls extra bolagsstämma i DexTech. Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 26 555,085 kronor genom nyemission av högst 590 113 aktier envar med ett kvotvärde om 0,045 kronor till en teckningskurs om 26,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 342 938,00 kronor.

 • Den 20 september 2016 meddelades att den första patienten i DexTechs internationella fas IIb-studie rekryterats och fått sin första behandling vid Södersjukhuset i Stockholm. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), i Finland (Tampere University Hospital), i Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital). Vidare meddelas att DexTech framgångsrikt har fullgjort sitt uppdrag enligt forskningsavtalet mellan Roche och DexTech.

 • Den 28 september 2016 offentliggjordes memorandum för företrädesemissionen.

 • Den 29 september 2016 inleddes teckningstiden i DexTechs företrädesemission av aktier. Även allmänheten gavs rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löpte till och med den 13 oktober 2016.

DexTech Medical

Händelser efter periodens utgång

 • Den 13 oktober meddelades att datum för årsstämman flyttades fram till den 30 november 2016.

 • Den 18 oktober meddelades att nyemissionen blev övertecknad och att DexTech därmed tillförs cirka

  14,6 MSEK efter emissionskostnader.

 • Den 26 oktober kallades DexTechs aktieägare till årsstämma som ska hållas onsdagen den 30 november 2016.

 • Den 9 november meddelades att teckningstiden avslutats i DexTechs företrädesemission av aktier avslutats i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 590 113 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) var den 14 november 2016 och stoppdag var den 16 november 2016.

 • Den 24 november meddelades att samtliga studiecentra var fullt aktiverade och screenar/randomiserar patienter. Av totalt 60 planerade patienter, var 16 patienter involverade i studien varav 4 under behandling, 3 i screening och 9 på väntelista.

  VD:s kommentar

  I september fullgjorde DexTech sitt uppdrag enligt forskningsavtalet med Roche. Det var tillfredsställande att kunna bidra i utvecklingen av ett av Roches läkemedelsprojekt. Vi har dessutom tack vare projektet stärkt våra kunskaper inom det specifika området.

  Den första patienten i DexTechs internationella fas IIb-studie rekryterades i september och fick sin första behandling vid Södersjukhuset i Stockholm. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital). Samtliga studiecentra är per den 24 november fullt aktiverade och screenar/randomiserar patienter. Av totalt 60 planerade patienter var per den 24 november 16 patienter involverade i studien. Därav 4 under behandling, 3 i screening samt 9 på väntelista.

  Under hösten har DexTech genomfört en företrädesemission som övertecknades. Nyemissionen har tillfört bolaget 15,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas för att finansiera slutförandet av bolagets pågående fas IIb-studie med OsteoDex.

  Anders R Holmberg Verkställande direktör

 

          Ladda ner rapporten här: dextech-delarsrapport-juli-september-2016