Kallelse till årsstämma 2023 i Dextech Medical AB (publ)

29 september, 2023

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2023 I DEXTECH MEDICAL AB (publ)


Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

I mån av plats och att stämman beslutar så, är även icke aktieägare välkomna att utan rösträtt delta på stämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen 23 oktober 2023 och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 27 oktober 2023. Anmälan kan göras via e- post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) eller skriftligen till Dextech Medical AB, Årsstämman, Box 389, 751 06 Uppsala.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 23 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 23 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem år) har angivits på fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt

registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande för icke aktieägare att närvara vid stämman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VDs tal och en presentation av det kliniska läget av Professor Sten Nilsson samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022/2023.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Aktieägare representerande drygt 60 procent av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden Andreas Segerros samt 200 000 kronor till ledamoten Peter Benson och inget arvode till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 14)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Omval av Andreas Segerros, Peter Benson, Per-Olof Asplund, Rolf Eriksson och Svante Wadman, med Andreas Segerros som ordförande

Val av revisor (punkt 15)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit omval av KPMG AB som revisor.

Styrelsens förslag
Disposition av Bolagets resultat (punkt 10)
De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om – 4 590 427 kronor, bolagets överkursfond om 105 195 317 kronor och Bolagets balanserade resultat om – 76 334 705, totalt 24 270 185 kronor.
Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 24 270 185 kronor, överförs i ny räkning.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 18 485 857 aktier och lika många röster.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.dextechmedical.com.


Stockholm i september 2023

STYRELSEN

230929 – PM – Dextech – Kallelse till Årsstämma Fullmaktsformulär årsstämma Dextech Medical Kallelelse till Årsstämma 2023