Delårsrapport 1 juli, 2023 – 31 mars 2024

26 april, 2024

Sammanfattning av tredje kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-1,6) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,08 (-0,08) SEK

Sammanfattning av niomånadersperioden (2023-07-01 – 2024-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,9 (-3,7) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,18 (-0,19) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,1 (27,1) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 18 485 857. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Bolagets fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom pågår och patientrekryteringen fortskrider.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Biomarkörer analyseras vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och som erhållit 1–5 tidigare behandlingslinjer inkluderas. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa eventuell behandlingsrespons. Dokumentering av livskvalité́ kommer även att göras (QoL scores).

Den första patienten behandlades i december vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. De första provsvaren från patient 1 inkom den 23 januari och visar en mycket stark effekt på markören för osteoklast aktivitet (CTX). Patienten har nu fullgjort behandlingen enligt studieprotokollet och har nu stabil sjukdom. Stabil sjukdom innebär att sjukdomen ej fortskrider (bromsad). Resultatet är viktigt och indikerar att Osteodex kan bromsa recidiverande/behandlingsresistent sjukdom.

Ett amendment till studieprotokollet som innebär att Bolaget kan följa patientens sjukdomshistoria efter fullgjord behandling är nu godkänt av berörda myndigheter. Det ger Bolaget information om durationen av OsteoDex sjukdomsbromasande effekt.

Anders R Holmberg

DexTech – Delårsrapport Juli 2023 – Mars 2024