Delårsrapport 1 juli, 2022 – 31 mars 2023

28 april, 2023

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av tredje kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)

  • Patientrekrytering har påbörjats för Multipelt Myelom-studien
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (-1,1) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,08 (-0,06) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 18 485 857. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av niomånadersperioden (2022-07-01 – 2023-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (-3,2) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,19 (-0,20) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27,1 (35,5) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 16 225 200. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Ansökan för klinisk fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom godkändes av Läkemedelsverket och tillstånd meddelades 10 augusti 2022. Studien omfattar 20 patienter med multipelt myelom och genomförs vid ca 4 sjukhuscenter i Sverige.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. De huvudsakliga blodmarkörerna skall analyseras vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienterna som inkluderas har recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och har erhållit 1–3 tidigare behandlingslinjer. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa behandlingsrespons dokumenterat genom förändring i nivå̊ av sjukdomsrelaterade biomarkörer. Dokumentering av livskvalité́ kommer även att göras (QoL scores).

Studiematerial, GMP tillverkad OsteoDex, produceras av Biovian OY, Åbo, Finland. Biovian är bolagets CMO. Studien har startat i slutet av mars 2023 och patientrekrytering pågår. Den beräknas vara färdig kvartal 4 2024.

Anders R Holmberg
CEO

DexTech – Delårsrapport Juli 2022 – Mars 2023