Bokslutskommuniké 1 juli, 2022 – 30 juni 2023

30 augusti, 2023

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (-2,1) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,06 (-0,11) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 18 485 857. Belopp inom pa- rentes avser motsvarande period föregående år.

Helår (2022-07-01 – 2023-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (-5,3) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,25 (-0,31) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 25,2 (35,5) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 16 790 364. Belopp inom pa- rentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Bolagets fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom är igång och patientrekryte- ringen pågår.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hemato- logi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Biomarkörer analyseras vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och som erhållit 1–3 tidigare behandlingslinjer inkluderas. Primär målsättning är att konfir- mera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa eventuell behandlings- respons. Dokumentering av livskvalité kommer även att göras (QoL scores).

Studiematerial, GMP tillverkad OsteoDex, produceras av Biovian OY, Åbo, Finland och är levererat till respektive sjukhus. Vi ser med spänning fram emot att genomföra denna studie.

Anders R Holmberg
CEO

DexTech – Bokslutskommuniké juli 2022 – juni 2023