Delårsrapport 1 April-30 Juni 2015

27 augusti, 2015

DexTech Medical AB

Bokslutskommuniké 1 juli 2014 – 30 juni 2015

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av helåret (juli 2014 – juni 2015)

-Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK

-Rörelseresultatet uppgick till -5,6 (-4,2) MSEK

-Resultat per aktie* -0,39 (-0,36) SEK

-Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 16,8 (23,0) MSEK

Sammanfattning fjärde kvartalet (april – juni 2015)

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-1,5) MSEK

Resultat per aktie* -0,15 (-0,12) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 162 720 aktier per 2015-06-30. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Första kvartalet

Inga händelser att rapportera.

Andra kvartalet

-Sveriges och Danmarks läkemedelsverk gav klartecken för DexTechs randomiserade

multicenter fas II-studie avseende OsteoDex för behandling av kastrationsresistent

prostatacancer med skelettmetastaser (CRPC).

-DexTech meddelar att Bolaget utvidgar det prekliniska programmet med OsteoDex till att

omfatta även avancerad bröstcancer. De utökade studierna ryms inom Bolagets nuvarande

budget.

-Den 27 november hölls årsstämma i DexTech. Information om de beslut som fattades finns att

tillgå i Kommuniké från årsstämma publicerad den 28 november 2014 på www.aktietorget.se

-DexTech meddelar att resultaten från Bolagets fas I-studie avseende OsteoDex-behandling av

skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer har godkänts för presentation vid

årets möte av American Society of Clinical Oncology- Genitourinarycancers (ASCO-GU).

Mötet ägde rum i Orlando, Florida, den 26-28 februari 2015.

Tredje kvartalet

-Den 20 februari fick den första patienten i OsteoDex fas IIb-studien sin första behandling av

totalt 13 planerade behandlingstillfällen under sex månader.

-DexTech presenterade i slutet av februari befintliga kliniska och prekliniska data avseende

OsteoDex vid ASCO-GU i Florida. Representanter för stora läkemedelsbolag (Big Pharma)

visade intresse för DexTechs behandlingskoncept och påkallade separata möten med

DexTech.

DexTech Medical

Fjärde kvartalet

Anders R Holmberg och Sten Nilsson sålde tillsammans 267 506 aktier, inom ramarna för sina

lock up-avtal, i början av april. Aktierna fördelades på cirka 40 nya aktieägare med hjälp av ett

pensions- och förvaltningsbolag. Försäljningen skedde utanför marknaden.

DexTech meddelade i april att OsteoDex testats på olika typer av bröstcancer och att

resultatet är mycket lovande. En potent behandlingseffekt syns vid låga koncentrationer av

OsteoDex, vilket är ett viktigt resultat vid test in vitro och indikerar möjlig effekt in vivo.

Den 6 maj meddelade DexTech att Bolaget ökar takten och förstärker organisationen i

OsteoDex-studien.

 

Händelser efter periodens utgång

Den 4 augusti meddelades preliminära resultat från Bolagets in vivo-studie avseende

OsteoDex effekt på bröstcancer. Behandling med OsteoDex visade en viss tillväxthämmande

effekt vid vald dos jämfört med den obehandlade gruppen. Med hänsyn till att den testade

typen av bröstcancer är notoriskt behandlingsresistent, s.k. trippelnegativ bröstcancer, ser

DexTech positivt på resultaten.

 

VD:s kommentar

Under det gångna året har DexTechs verksamhet tagit flera viktiga steg framåt. Det andra kvartalet

inleddes med att vårt huvudprojekt ”lead-project”, den randomiserade multicenter fas IIb-studien

avseende OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser

(CRPC) godkändes av Sveriges och Danmarks respektive läkemedelsverk, en milstolpe som ger oss

möjligheter att ytterligare stärka OsteoDex värde vid behandling av CRPC.

I maj förstärktes organisationen i multicenterstudien genom att, förutom Norrlands Universitetssjukhus

i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och samt Herlevs Sjukhus i Köpenhamn, nu även innefatta

Skånes Universitetssjukhus (Malmö) och Sundsvalls Sjukhus. Bolaget har därutöver engagerat Gisela

Hellgren, Fravil Clinical Consulting, som oberoende expert. Gisela är under studietiden DexTechs

clinical operations manager. Genom att förstärka organisationen stärks förutsättningarna för en

effektivare och snabbare patientrekrytering.

Under det andra kvartalet 2015 tog vi beslut om att utvidga det prekliniska programmet med

huvudkandidaten OsteoDex till att även omfatta avancerad bröstcancer. Det finns betydande likheter

mellan kastrationsresistent prostatacancer och avancerad bröstcancer. I april avslutades en in vitro-

studie med mycket lovande resultat och en ytterligare bekräftelse på att OsteoDex även är verksamt

mot bröstcancer. Studien visar en potent behandlingseffekt vid mycket låga koncentrationer av

OsteoDex, vilket i sin tur indikerar möjlig effekt också in vivo. En stark celldödande effekt av OsteoDex

behandling sågs också hos så kallade trippelnegativa bröstcancerceller. Trippelnegativ bröstcancer är

en svårbehandlad form av bröstcancer med stark benägenhet att bilda metastaser. Det mest

värdeskapande för Bolaget, utöver vårt fokus på OsteoDex pågående fas IIb-studie, är att inhämta

prekliniska effektdata på OsteoDex potens mot bröstcancer och därför valde Bolaget att gå vidare med

en in vivo-studie. Studien genomfördes av Adlego Biomedical AB som är DexTechs partner för in vivo-

studier. Den 4 augusti meddelades preliminära resultat från Bolagets in vivo-studie avseende

OsteoDex effekt vid vald dos på bröstcancer. Behandling med OsteoDex visade en viss

tillväxthämmande effekt jämfört med den obehandlade gruppen. Med hänsyn till att den testade typen

av bröstcancer är notoriskt behandlingsresistent, s.k. trippelnegativ bröstcancer, ser DexTech mycket

positivt på resultaten.

Organisationsförstärkningen i fas 2 studien samt utvidgade prekliniska bröstcancer-studier kommer att

kräva ett kapitaltillskott i storleksordningen 10-15 miljoner SEK. Kapitalbehovet beräknas uppstå under

andra kvartalet 2016.

DexTech utvärderar kontinuerligt möjligheter att främja handeln i Bolagets aktie. Mot denna bakgrund

har jag själv och Sten Nilsson, inom ramarna för våra lock up-avtal, sålt sammanlagt 267 506 aktier,

motsvarande 1,89 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vår ambition är att transaktionen ska

bidra till ökat intresse för DexTech och i förlängningen främja handeln i aktien, vilket skulle gynna

DexTech som bolag. Med många aktieägare och ett stort intresse i Bolagets aktie förbättras våra

möjligheter att utveckla nya läkemedelskandidater som kan hjälpa patienter med cancersjukdom, vilket

DexTech Medical

är vår målsättning. Sten Nilssons och mitt engagemang för detta ändamål sträcker sig 25 år tillbaka

och vi fortsätter vårt målmedvetna arbete i DexTech, nu med en ytterligare stärkt ägarbas.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

För utförlig rapport, följ länken nedan;

Dextech-Bokslutskommuniké 140701-150630