Bokslutskommuniké 1 juli 2020 – 30 juni 2021

30 augusti, 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-1,9) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,10 (-0,13) SEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Helår (2020-07-01 – 2021-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,1 (-7,7) MSEK
  • Resultat per aktie** -0,41 (-0,52) SEK
  • Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 3,5 (6,1) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 912 278. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

VD:s kommentar

De prekliniska resultaten avseende OsteoDex ́ (ODX) effekt på multipelt myelom (MM) som meddelades den 24 augusti 2021, är betydelsefulla för bolaget. DexTech påbörjar härmed planeringen av en klinisk ”proof of concept”-studie (kort studie som visar preparatets relevans med ett begränsat antal patienter). MM är en form av blodcancer utgående från plasmaceller i benmärgen som bland annat medför nedbrytning av skelettet, i likhet med skelettmetastaser vid prostatacancer (CRPC). MM är en obotlig cancersjukdom där ett antal olika läkemedel används för att bromsa förloppet. Sjukdomen blir så småningom resistent mot befintliga läkemedel, som dessutom ofta har svåra biverkningar.

ODX ́ unika verkningsmekanism har både en potent tumörcellsdödande effekt och en starkt hämmande effekt på bennedbrytande celler (osteoklaster), vilket tillsammans med mycket lindriga biverkningar gör preparatet till en stark kandidat för behandling av MM. I genomförda in vitro-försök i en MM-studie vid Karolinska Institutet uppvisar ODX celldödande effekt vid mycket låga koncentrationer. Den tumörcellsdödande effekten är överlägsen i jämförelse med MM läkemedlet Melphalan. Bolaget hävdar att med hänsyn till MMs marknadsstorlek samt ODX tydliga potential mot sjukdomen, är det av högsta prioritet att inhämta kompletterande kliniska data, där positiva resultat kraftigt kan stärka ODX ́ värde som potentiellt cancerläkemedel.

Den globala marknadsstorleken för MM var 2018 19.5 miljarder USD och väntas växa till 31 miljarder USD 2026 (https://www.fortunebusinessinsights.com/multiple-myeloma-market-102693). Siffrorna indikerar ett mer än dubbelt så stor marknadsstorlek jämfört med CRPC.

ODX har potential att vara bättre än befintliga myelompreparat, helt säkert avseende frånvaron av biverkningar jämfört med befintliga myelompreparat. ODX ́ dubbla effekt, både tumörcellsdödande och kraftigt osteoklasthämmande, är unik och finns inte hos något annat MM-läkemedel.

Finansieringen av MM-studien kommer att ske genom en riktad nyemission vilket är en förutsättning för genomförandet av studien. Detaljer kring nyemissionen kommer att presenteras när förarbetet för studien är genomfört, vilket beräknas vara klart under andra halvåret 2021.

I juni 2020 avslutades DexTechs Fas IIb-studie avseende läkemedelskandidaten ODX för behandling av skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), då 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna. Uppföljningsresultaten från studien var mycket positiva och indikerar att behandling med ODX kan bromsa sjukdomen. Resultaten visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen. Behandlingen tolererades mycket väl (inga allvarliga biverkningar) och god sjukdomsbromsande effekt sågs även i de lägsta doserna. ODX visade även uppbromsning och tillbakagång av sjukdomen hos patienter där sjukdomen fortskridit efter behandling med en eller flera av de övriga tillgängliga medicinerna för kastrationsresistent prostatacancer.

DexTech arbetar vidare mot bolagets primära mål, att ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat ODX. Bolaget avser att teckna ett licensavtal som speglar ODX sanna värde. Gällande den pågående pandemin, kan den ökade vaccinationsgraden förhoppningsvis möjliggöra fysiska möten med intressenter framöver.

En videopresentation som förklarar Guadexplattformens möjligheter, situationen inom behandling av prostatacancer samt ODX plats i behandlingen har publicerats på bolagets hemsida och på YouTube (www.youtube.com/watch?v=LQ2NUdPj6DY).

Trots att bolagets huvudspår är ODX-CRPC, kommer kompletterade positiva ODX-MM-resultat ytterligare stärka möjligheterna till ett fördelaktigt licensavtal. Bolaget kommer inte att ingå ett licensavtal som inte speglar ODX värde där även potentialen avseende MM är beaktad.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

 

Se hela kommunikén: Dextech – Bokslutskommuniké Juli 2020 – Juni 2021