Bokslutskommuniké 1 juli 2018 – 30 juni 2019

30 augusti, 2019

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

●  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

●  Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-2,5) MSEK

●  Resultat per aktie* -0,15 (-0,17) SEK

Helår (2018-07-01 – 2019-06-30)

●  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

●  Rörelseresultatet uppgick till -8,4 (-8,8) MSEK

●  Resultat per aktie* -0,57 (-0,60) SEK

●  Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,0 (3,6) MSEK. I juli 2019 har bolaget tillförts 10 MSEK före emissionskostnader efter den i juni fulltecknade nyemissionen.

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier för 12 månader och 14 752 833 för fjärde kvartalet. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

VD:s kommentar

I maj 2019 beslutade bolagsstämman om en företrädesemission som övertecknades kraftigt varefter DexTech tillfördes 10 MSEK före emissionskostnader om 0,8 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 318 procent av befintliga aktieägare och allmänheten i slutet av juni. Avsikten med nyemissionen var att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingar och för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Vi är mycket glada åt förtroendet från befintliga och nya aktieägare som visades genom den kraftiga överteckningen av nyemissionen som ger bolaget möjlighet att genomföra det som avsågs med kapitaltillskottet.

Den fullständiga kliniska studierapporten (CSR) från fas IIb-studien för OsteoDex blev klar i december 2018. Studien som bedrivits i Sverige, Finland, Estland och Lettland omfattade 55 väldefinierade patienter med kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser (mCRPC).

De erhållna resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. OsteoDex-behandlingen bromsade sjukdomsförloppet i skelettet hos majoriteten av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader).

Två fynd bedömer vi som särskilt viktiga, först att tolererbarheten för OsteoDex konfirmerats med frånvaro av allvarliga biverkningar, samt att OsteoDex kunde reducera tumörbördan i skelettet hos patienter som hade fått och sviktat (progredierat) på behandling med 2-4 av de tillgängliga sjukdomsbromsande läkemedlen (cytostatika, dvs. Docetaxel/Jevtana; moderna hormonellt aktiva läkemedel, dvs. Zytiga/Xtandi; Radium-223, dvs Xofigo). Dessa patienter har få eller inga ytterligare behandlingsalternativ. Detta är ett mycket viktigt fynd som uppfyller kriterierna för s.k. ”unmet need” vid behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) och har väsentlig betydelse för OsteoDex ́ fortsatta kliniska utveckling mot registrering/godkännande och dessutom ett tungt argument vid licensförhandlingar (med unmet need avses ”ej uppnådda medicinska behov”).

På grund av det stora behovet av nya läkemedel vid mCRPC är potentialen för OsteoDex betydande. Dessutom har OsteoDex till skillnad från cytostatika (tex. docetaxel) visat sig ha få och mycket lindriga biverkningar. Det sistnämnda är betydelsefullt vid behandling av mCRPC (kastrationsresistent prostatacancer) då patienten vanligen är känslig för behandlingsbiverkningar. DexTechs prekliniska OsteoDex studier (in vitro och in vivo) har även visat att OsteoDex har potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser samt den vanligaste formen av lungcancer.

Bolagets primära mål är nu att ingå avtal med en licenstagare avseende OsteoDex. Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora organisationer vilket medför en tröghet avseende tidsaspekten i förhandlingsprocessen. Denna tröghet tillsammans med de stora värden som skall förhandlas och regleras juridiskt av båda parter medför att det är ett tidskrävande arbete som måste göras innan ett licensavtal är på plats.

För att tillföra ytterligare resurser i licensieringsarbetet har DexTech tecknat ett avtal med CYTO Consulting LLC, Boston, USA där CYTO får uppdraget att bistå DexTech vid identifiering och kontakter med intressenter i framförallt USA men även i Kina, avseende licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex. CYTO har sitt huvudkontor i Boston området som är ett centrum för läkemedel/biotech verksamma bolag. CYTO har även representation i Shanghai, Kina, och kommer att bistå DexTech både i Kina och USA. Shanghai utgör ett motsvarande centrum för läkemedel/biotech i Kina. CYTO Consulting är specialiserat på att bistå life science bolag som på olika sätt vill etablera/sälja sin teknologi i USA. Samarbetet med CYTO blir ett viktigt komplement till bolagets avtal med EY och stärker ytterligare licensieringsarbetet i USA och Kina. Affärer i detta sammanhang kan genomföras på en rad olika sätt och som tidigare meddelats kommer vi att selektera den affär som vi bedömer är den mest gynnsamma för bolaget och dess aktieägare.

DexTech arbetar nu med tillförsikt vidare mot bolagets primära mål att ingå avtal med en licenstagare.

 

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

 

Se hela rapporten: Dextech – bokslutskommunike 1807-1906