Bokslutskommuniké 1 juli 2016 – 30 juni 2017

31 augusti, 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-2,1) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,15 (-0,15) SEK

  Helår (2016-07-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,5) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -7,9 (-6,1) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,54 (-0,43) SEK

 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,3 (8,4) MSEK

  * Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 531 541 aktier för 12 månader och 14 752 833 för fjärde kvartalet. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  VD:s kommentar

  DexTech har idag en patenterad teknologiplattform som möjliggör utveckling av nya läkemedels- kandidater. DexTechs huvudfokus är den kliniska utvecklingen av OsteoDex, en av DexTechs fyra läkemedelskandidater. OsteoDex är en potentiellt aktivt sjukdomsbromsande läkemedelskandidat mot obotlig prostatacancer.

  Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att behovet av nya aktiva läkemedel är mycket stort, dels för att OsteoDex till skillnad från exempelvis andra cytostatika, visat sig ha få och lindriga biverkningar. Den sistnämnda egenskapen är mycket viktig för att preparatet skall kunna ges till patienter med då CRPC (kastrationsresistent prostatacancer) patienten ofta är skör och känslig för behandlingsbiverkningar. DexTechs prekliniska studier har även tydligt visat att OsteoDex har potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Prekliniska resultat i djur indikerar att OsteoDex även har betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar, trots sin specificitet till skelettmetastaser.

  För att tillföra DexTech kapital, huvudsakligen för att finansiera slutförande av DexTechs pågående fas IIb-studie, genomförde DexTech under hösten 2016 en företrädesemission som övertecknades och tillförde bolaget 14,5 MSEK. Företrädesemissionen uppgick till 15,3 MSEK och emissionskostnaderna uppgick till 0,8 MSEK. Tidigare genomförd nyemission och ovan nämnda nyemission säkerställer fortsatt drift tills OsteoDex fas IIb-studien är klar. Som en följd av försenad patientrekrytering så har även kostnaderna förskjutits vilket medfört att fortsatt drift är säkerställd till och med utgången av första halvåret 2018 i stället för utgången av 2017 som tidigare kommunicerats.

Samtliga studiecentra i DexTechs fas IIb-studie blev fullt aktiverade under det andra kvartalet dvs. screenar/randomiserar patienter. Studien bedrivs vid 8 centers i 4 länder, i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Tidigt i studien har vi kunnat se en trend som visar att patienternas värden som speglar sjukdomsförloppet i skelettet bibehålls normala eller i de fall de är abnormala successivt normaliseras. Vidare kunde DMC (den oberoende data monitorerings kommittén för säkerhetsgranskning) vid sitt sammanträde konstatera att inga allvarliga OsteoDex beroende behandlingsbiverkningar inträffat.

Den 17 augusti kunde vi meddela att delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex visar en bestående och förstärkt positiv trend avseende patienternas benmarkörer, ackumulerade värden fram till juli 2017 och omfattande mer än hälften av det planerade antalet patienter, visar fortsatt och förstärkt positiv trend.

I mitten av augusti 2017 var 42 patienter av 60 planerade rekryterade och deltar i studien. Inga allvarliga OsteoDex relaterade biverkningar har hittills rapporterats. Vår bedömning att hela 2017 kommer att behövas för fullrekrytering (60 patienter) kvarstår. Budgetläget är oförändrat gott.

Bolaget fortsätter att regelbundet informera om studiestatus samt signifikanta fynd.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Se hela rapporten Dextech – bokslutskommunike 1607-1706