Nytt datum för extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)

30 augusti, 2016

Pressmeddelande 2016-08-30
DexTech Medical AB, 556664-6203

Nytt datum för extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ)

Fredagen den 26 augusti 2016 publicerades kallelse till extra bolagsstämma den 13 september 2016. Nytt datum för extra bolagsstämma är den 15 september 2016. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 september 2016. Notera att ingen övrig information har ändrats. Ändring avseende datum sker med anledning av ett tekniskt fel. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

• Avstämningsdag: Fredagen den 9 september 2016
• Extra bolagsstämma: Torsdagen den 15 september 2016

För ytterligare information
Gösta Lundgren – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.