Nyemission inför notering på AktieTorget

25 april, 2014

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, är färdig för en klinisk fas IIb-studie. DexTech har beslutat att genomföra en nyemission inför notering på AktieTorget, med första teckningsdag den 6 maj 2014. Fullständiga villkor och anvisningar samt information om teckningsförbindelser och garantiteckning finns att tillgå i prospekt som finns tillgängligt via bolagets (www.dextechmedical.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel samt folder kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden, inte minst i USA och Norden. Ungefär 8 % av totalt 14,1 miljoner nya cancerfall (i hela världen för vuxna män och kvinnor) under 2012, uppskattades vara prostatacancer. Cirka 20-25 % av de som har prostatacancer utvecklar obotlig kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, med skelettmetastaser.

Idag finns endast ett fåtal godkända läkemedel som kan förlänga livet hos dessa patienter, samtliga med mer eller mindre allvarliga biverkningar. Vart och ett av dessa läkemedel har relativt kort verkningstid då sjukdomen efter en begränsad tid blir resistent mot preparaten och behöver således ersättas med något av de andra preparaten. Med tiden saknar befintlig behandling effekt och patienten avlider av sin sjukdom. Således finns det ett stort behov av nya läkemedel som kan förlänga livet med relativt bibehållen livskvalitet för patienter med CRPC. Mot denna bakgrund utvecklar DexTech snarare ett kompletterande än ett konkurrerande läkemedel.

DexTechs teknologiplattform och läkemedelskandidater

DexTechs patenterade teknologiplattform, GuaDex, används för egen läkemedelsutveckling men kan även utlicensieras för andra specifika tillämpningar. GuaDex baseras på dextran som modifierats och patenterats i bolagets regi. Dextran är sedan 1950-talet ett etablerat läkemedel med väl dokumenterade egenskaper och lindriga biverkningar.

Genom att kombinera GuaDex med verksamma substanser, bland annat generika, med väldokumenterade verkningsmekanismer, minskar risken vid klinisk utveckling. Med utgångspunkt från teknologiplattformen har bolaget hittills utvecklat tre läkemedelskandidater med patent/patentansökningar på flera nyckelmarknader.

Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, är färdig för en klinisk fas IIb (effektstudie) som planeras att starta under hösten 2014. Målsättningen är att inom 36 månader från studiestart sluta ett licensavtal avseende OsteoDex. OsteoDex har i prekliniska studier visat sig hämma bennedbrytande celler lika effektivt i jämförelse med det marknadsledande läkemedlet men är överlägsen när det gäller tumörcellsdödande egenskaper. OsteoDex har dessutom till skillnad från exempelvis cytostatika visat sig vara mycket väl tolererbart – d.v.s. med lindriga biverkningar – i en fas I/IIa-studie.

Övriga läkemedelskandidater är SomaDex för behandling av vissa hypofystumörer, neuroendokrina tumörer samt kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, och CatDex för behandling av ytlig urinblåsecancer.

Under de olika utvecklingsfaserna är målsättningen att aktivt söka partnerskap för utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater alternativt strategiska allianser för delat risktagande samt finansiering.

Nyemission och kapitalbehov

Fulltecknad nyemission tillför DexTech cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska finansiera den planerade verksamheten till och med kalenderåret 2017. Emissionslikviden ska huvudsakligen finansiera fas IIb-studien av OsteoDex vilken beräknas avslutas i slutet av 2016. En framgångsrik fas IIb-studie med OsteoDex öppnar möjlighet för bolaget att sluta ett licensavtal med en samarbetspartner vilket skulle kunna generera betydande intäkter som engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål samt framtida royalty på försäljning.

Teckningsförbindelser och garantiteckning

DexTech har erhållit teckningsförbindelser (cirka 80 %) och garantiteckning (cirka 20 %) om cirka 30 MSEK motsvarande 100 % av emissionsvolymen, vilket också är lägsta nivå för nyemissionens genomförande.

– Sammantaget har vi med, i sammanhanget, extremt låga kostnader lyckats ta fram tre lovande läkemedelskandidater. Vårt huvudfokus är riktat mot att fortsätta utvecklingen av OsteoDex. Med den framgångsrika fas I/IIa-studien bakom oss och med de prekliniska försök vi tidigare har gjort, avseende tolererbarhet och toxicitet, ser vi med tillförsikt fram emot den planerade fas IIb-studien.

Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att behovet av nya aktiva läkemedel är mycket stort, dels för att detta preparat, till skillnad från exempelvis cytostatika, visat sig vara mycket väl tolererbart. Den sistnämnda egenskapen är viktig för att preparatet skall kunna ges till CRPC-patienter som är känsliga för behandlingsbiverkningar. Vi befinner oss i ett läge där vi tar ytterligare steg i arbetet att utveckla och förbättra behandlingen för en stor patientgrupp och samtidigt göra DexTech till ett framgångsrikt företag, säger VD Anders R Holmberg.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför notering på AktieTorget.

För frågor om nyemissionen

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information

Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com