Lovande uppföljningsresultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

14 oktober, 2019

Bolagets fas IIb-studie för behandling av avancerad prostatacancer, kastrations-resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kan redovisa lovande uppföljningsresultat per den 14:e oktober. Patienterna följs under 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling. End point är information om patienten lever eller har avlidit (dead/alive). De sista patienterna redovisas i juni 2020. Resultaten per den 14:e oktober visar följande: patienter som vid avslutad behandling hade stabil sjukdom (oförändrad) avseende skelettmetastaseringen lever 58%, patienter som avbrutit behandlingen eller avslutat behandlingen med progressiv sjukdom (fortskridande sjukdomsutveckling) lever 48%, och patienter som vid avslutad behandlingen hade objektiv regress av skelettmetastaser (minskning av befintliga skelettmetastaser) lever 86%. Resultaten indikerar förlängd överlevnad efter OsteoDex-behandling.

Den fullständiga kliniska studierapporten (CSR) från fas IIb-studien för OsteoDex blev klar i december 2018 och den sista patienten blev färdigbehandlad i juni 2018. Studien som bedrivits i Sverige, Finland, Estland och Lettland omfattade 55 väldefinierade patienter med kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser (mCRPC).

De erhållna resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. OsteoDex-behandlingen bromsade sjukdomsförloppet i skelettet hos majoriteten av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader) och studien bekräftade också en hög tolererbarhet hos patienterna för OsteoDex utan allvarliga biverkningar.

 

 

”- Resultaten är en tydlig indikation på att OsteoDex behandlingen påverkar överlevnaden positivt som ju är själva avsikten med behandlingen och är utan tvekan ett starkt argument vid våra förhandlingar med intressenter, säger vd Anders R Holmberg.”

191014 – PM – DexTech – Lovande uppföljningsresultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex