Idag inleds teckningstiden i DexTechs företrädesemission

7 juni, 2019

Idag, den 7 juni 2019, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB (”DexTech”) företrädesemission, dels för att skapa en god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende huvudkandidaten OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Teckningstiden löper till och med den 26 juni 2019. Fulltecknad företrädesemission tillför DexTech cirka 10 MSEK före emissionskostnader. DexTech har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK och vederlagsfri garantiteckning (s.k. toppgaranti) om resterande del av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelserna och toppgarantin därmed 100 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

 

Motiv för nyemissionen

Under 2018 avslutade DexTech sin fas IIb-studie avseende huvudkandidaten OsteoDex (bolagets läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer). Bolaget kunde därefter meddela goda resultat från studien eftersom OsteoDex visades ha en betydelsefull hämmande effekt på ”Vicious Cycle” (den onda cirkeln) i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Baserat på dessa resultat för DexTech nu diskussioner med ett antal intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex. Mot den bakgrunden genomför DexTech nu en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs av två primära skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingarna för OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Kapitalet bedöms av styrelsen kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter genomförd företrädesemission.

 

Erbjudandet i sammandrag

 

Teckningstid: 7 juni – 26 juni 2019.
Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 167 645 aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs DexTech 10 058 700 SEK före emissionskostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 3 juni 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 maj 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 var registrerade som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK och vederlagsfri garantiteckning om resterande del av emissionsvolymen.
Antal aktier innan nyemission: 14 752 833 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 885 MSEK.
Handel med BTA: Sker på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2019.
Handel med teckningsrätter: Sker på Spotlight Stock Market från den 7 juni 2019 till den 24 juni 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 1,1 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

 

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

 

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

 190607 – DexTech – Teckningstiden inleds Anmälningssedel med TR Anmälningssedel utan TR PTV-blankett Teaser inkl anmälningssedel utan TR Teaser inkl villkor