Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2019

31 januari, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2019-07-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,9 (-4,2) MSEK
 • Resultat per aktie* -0,26 (-0,29) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,4 (0,0) MSEK

  * Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  Sammanfattning av andra kvartalet (oktober – december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,3) MSEK
 • Resultat per aktie** -0,13 (-0,16) SEK

  ** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 904 078. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  VD:s kommentar

  DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål dvs. att ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC). Samarbetet med det amerikanska bolaget CYTO Consulting LLC, som inleddes i augusti 2019, fortlöper mycket tillfredställande. CYTO fokuserar på potentiella licenstagare i USA och Kina.

  OsteoDex fas IIb studie avslutas när resultatet av den 24 månader långa uppföljningen föreligger. Patienterna följs 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling. Resultatet avser information om patienten lever eller har avlidit (s.k. OS, overall survival). Delresultat per den 14:e oktober visar att av de patienter som vid avslutad behandling hade stabil (oförändrad) sjukdom avseende skelettmetastaseringen lever 58%, av patienter som avbrutit eller avslutat behandlingen med progressiv sjukdom (fortskridande sjukdomsutveckling) lever 48%, och av de patienter som vid avslutad behandlingen hade objektiv regress av skelettmetastaser (minskning av befintliga skelettmetastaser) lever 86%. Resultaten indikerar förlängd överlevnad efter OsteoDex behandling. Självfallet är detta mått på total överlevnad av stor vikt för potentiella intressenter och kan vara avgörande för möjligheten att genomföra en licensaffär. Våra delresultat så här långt ses som mycket positiva. Färdiga uppföljningsresultat beräknas kunna presenteras i maj 2020, något tidigare än vad som tidigare meddelats.

  Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för fas IIb-studien förelåg i December 2018. Resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av allvarliga biverkningar.

  Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen i juli 2019, som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Anders R Holmberg Verkställande direktör

Dextech – Halvarsrapport juli-december 2019