DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex, lovande delresultat

10 april, 2018

OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC) är nu inne i slutfas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Intentionen med OsteoDex är att uppnå en bromsande effekt på skelettmetastaserna, dvs de metastaser som står för dödligheten i denna sjukdom. Även om avkodningen* i denna randomiserade studie inte kommer att kunna göras förrän senare under året uppvisar flertalet av patienterna avsaknad av radiologisk sjukdomsprogress såväl i skelettet som utanför detsamma (*dvs vilken dos respektive patient fått vilket är blindat i studien). Med hjälp av BSI (bone scan index), en datoriserad metod att kvantifiera de sjukdomsrelaterade radionuklidupptagen vid skelettscintigrafi, noteras att drygt hälften av patienterna erhåller förbättrade värden. Resultatet är helt i paritet med de som hittills rapporterats för de övriga nya läkemedlen vid denna sjukdom (Xtandi, Zytiga, Docetaxel, Xofigo). Ingen allvarlig läkemedelsrelaterad bieffekt har setts hos någon av patienterna.

”- Det här är viktiga resultat som indikerar att behandlingen med OsteoDex inte enbart bromsar progress utan även förbättrar sjukdomen i skelettet. Den goda tolererbarheten hos OsteoDex är unik för cancerläkemedel, säger vd Anders R Holmberg.”

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.

180410-DexTechs fas IIb-studie for OsteoDex, lovande delresultat