Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

25 april, 2018

 

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-07-01 – 2018-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-5,6) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,43 (-0,39) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,2 (13,3) MSEK

 

Tredje kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-2,1) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,15 (-0,14) SEK

 

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier för nio månader och 14 752 833 för tredje kvartalet. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Den 12 februari meddelades att DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex var färdigrekryterad.  DexTech valde att avsluta rekryteringen vid 55 inkluderade patienter vilket uppnåtts. DexTech kan, som en följd av detta, effektivisera utvärderingen och därmed vara i fas med EY ́s arbete med presumtiva intressenter. EY har som tidigare meddelats ett exklusivt uppdrag att globalt identifiera intressenter för DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex. Det något lägre antalet patienter än vad som ursprungligen planerades (60) påverkar inte studieutvärderingen. Som en följd av beslutet har även kostnaderna förskjutits vilket medför att fortsatt drift är säkerställd till och med utgången av 2018 i stället för utgången av första halvåret 2018 som tidigare kommunicerats.

 

Händelser efter delårsperiodens utgång

  • Den 10 april meddelades att delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex är fortsatt positiva. Intentionen med OsteoDex är att uppnå en bromsande effekt på skelettmetastaserna, dvs de metastaser som står för dödligheten i denna sjukdom. Även om avkodningen* i denna randomiserade studie inte kommer att kunna göras förrän senare under året uppvisade flertalet av patienterna avsaknad av radiologisk sjukdomsprogress såväl i skelettet som utanför detsamma (*dvs vilken dos respektive patient fått vilket är blindat i studien). Med hjälp av BSI (bone scan index), en datoriserad metod att kvantifiera de sjukdomsrelaterade radionuklidupptagen vid skelettscintigrafi, noteras att drygt hälften av patienterna erhåller förbättrade värden. Resultatet är helt i paritet med de som hittills rapporterats för de övriga nya läkemedlen vid denna sjukdom (Xtandi, Zytiga, Docetaxel, Xofigo). Ingen allvarlig läkemedelsrelaterad bieffekt har setts hos någon av patienterna.

VD:s kommentar

DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex blev färdigrekryterad under det tredje kvartalet. DexTech valde att avsluta rekryteringen vid 55 inkluderade patienter vilket uppnåtts under tredje kvartalet. DexTech kan, som en följd av detta, effektivisera utvärderingen och därmed vara i fas med EY ́s arbete med presumtiva intressenter vilket sparar tid och pengar.  DexTechs fas IIb-studie bedrivs vid 8 centers i 4 länder, i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

 

I början av april kunde vi meddela att delresultaten i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex är fortsatt positiva. Intentionen med OsteoDex är att uppnå̊ en bromsande effekt på skelettmetastaserna, dvs de metastaser som står för dödligheten i denna sjukdom. Även om avkodningen* i denna randomiserade studie inte kommer att kunna göras förrän senare under året uppvisade flertalet av patienterna avsaknad av radiologisk sjukdomsprogress såväl i skelettet som utanför detsamma (*dvs vilken dos respektive patient fått vilket är blindat i studien). Med hjälp av BSI (bone scan index), en datoriserad metod att kvantifiera de sjukdomsrelaterade radionuklidupptagen vid skelettscintigrafi, noteras att drygt hälften av patienterna erhåller förbättrade värden. Resultatet är helt i paritet med de som hittills rapporterats för de övriga nya läkemedlen vid denna sjukdom (Xtandi, Zytiga, Docetaxel, Xofigo). Ingen allvarlig läkemedelsrelaterad bieffekt har setts hos någon av patienterna.

 

Det här är viktiga resultat som indikerar att behandlingen med OsteoDex inte enbart bromsar progress utan de facto förbättrar sjukdomen i skelettet. Den goda tolererbarheten hos OsteoDex är unik för cancerläkemedel

 

 

Vi kan med befogad optimism se fram mot studiens fortsättning.

 

 

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

 

Se hela rapporten: Dextech – delarsrapport 1707-1803