DexTech Medical informerar om licensarbetet och bolagets kapitalbehov

23 april, 2019

Bolaget har sammanställt ett s.k. virtuellt datarum innehållande all information om OsteoDex, DexTechs läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC) samt övriga projekt och formell bolagsinformation. Efter tecknat sekretessavtal, ges licensintressenter möjlighet att logga in och granska informationen. Datarummet blev färdigt den 15 januari 2019. Diskussioner förs nu med ett antal intressenter som kvalificerats från en längre lista potentiella tagare.

Som tidigare meddelats kommer bolagets kassa att behöva fyllas på under hösten. Detta planeras att ske genom en företrädesemission om cirka 10 MSEK som avses genomföras under Q2 2019 till marknadsmässiga villkor. Inför den planerade företrädesemissionen har bolagets styrelseordförande och huvudägare ingått dels ett avtal om teckningsförbindelse avseende att försvara sin ägarandel (cirka 26,6 procent av röster och kapital) i företrädesemissionen, och dels ett avtal om vederlagsfri garantiteckning motsvarande resterande belopp i företrädesemissionen. Detta innebär att DexTech på förhand har erhållit teckningsförbindelse och vederlagsfri garantiteckning motsvarande det totala beloppet i den planerade företrädesemissionen. Styrelsen avser att genomföra denna företrädesemissionen obeaktat framstegen i förhandlingar med OsteoDex-intressenter av två primära skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingar och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Finansiering av bolagsdriften fram till genomförd företrädesemission garanteras genom en lånefacilitet från bolagets styrelseordförande och huvudägare.

 

”-Vi är mycket nöjda med intresset för OsteoDex och resultaten från fas 2-studien samt att värdet av resultaten konfirmerats. Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora organisationer vilket medför en viss tröghet avseende tidsaspekten i förhandlingsprocessen – det vill säga, det tar sin tid. Med samma målmedvetenhet som tagit OsteoDex från idé till och med genomförd klinisk fas 2-studie, kommer vi att arbeta för att ingå det avtal som är långsiktigt bäst för bolaget och dess aktieägare samt som tryggar fortsatt klinisk utveckling av OsteoDex”, säger vd Anders R Holmberg.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.