DexTech Medical AB:s företrädesemission övertecknad

18 oktober, 2016

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission om högst cirka 15,3 MSEK, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Teckningsgraden uppgick till cirka 138 %, inkluderat teckningsåtagare. Utifrån ovan tilldelas garantitecknare inga aktier. DexTech tillförs därmed cirka 14,6 MSEK efter emissionskostnader, samt cirka 59 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag.

 

”Jag är mycket tacksam över utfallet i nyemissionen då vi nu har kapital för att slutföra den pågående internationella kliniska fas IIb-studien med vår huvudkandidat OsteoDex. Vi har en stark tro på bolagets potential och jag vill än en gång tacka alla som visat sitt intresse”, säger DexTechs medgrundare och vd Anders R Holmberg”.

 

Teckning och tilldelning

Teckningsgraden i nyemissionen uppgick till cirka 138 %, inkluderat teckningsåtagare. Utifrån ovan tilldelas garantitecknare inga aktier. Utfallet innebär att 590 113 aktier nyemitteras. DexTech tillförs därmed cirka 14,6 MSEK efter emissionskostnader. 566 044 aktier (cirka 96 % av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De parter som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 18 oktober 2016.

 

Antal aktier och aktiekapital

När nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i DexTech att uppgå till 14 752 833 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 663 877,485 SEK.

 

Handel med BTA

Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under första halvan av november 2016.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till DexTech i samband med företrädesemissionen.

 

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För ytterligare information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707-10 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.