DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

9 oktober, 2017

Torsdagen den 9 november 2017 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland annat grundarna, VD Anders R Holmberg samt medicinskt ansvarig Professor Sten Nilsson, att presentera bolaget och det kliniska dagsläget avseende prostatacancer. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till DexTechs styrelse och ledning. Formell kallelse till årsstämman finns att tillgå längre ned i detta pressmeddelande.

Anmälan för icke aktieägare ska ske senast måndagen den 6 november 2017 och kan göras per e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) alternativt per telefon (070-710 47 88).

Årsstämman inleds klockan 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Notera utöver ovanstående att deltagande för icke aktieägare förutsätter ett formellt godkännande från stämman under inledningen av årsstämman.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 70 710 47 88
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

Se nedan formell kallelse till årsstämma

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2017 I DEXTECH MEDICAL AB (publ)

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum torsdagen den 9 november 2017 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

I mån av plats och att stämman beslutar så, är även icke aktieägare välkomna att utan rösträtt delta på stämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 november 2017, och • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 6 november 2017. Anmälan kan göras per
telefon 070-710 47 88 vardagar kl. 10:00-16:00 eller
per e:post gosta.lundgren@dextechmedical.com

Anmälan kan också göras skriftligen till: Dextech Medical AB
Årsstämman
Box 389

751 06 Uppsala

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 2 november 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre

giltighetstid (dock högst fem år) har angivits på fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Dagordning

 1. Val av ordforande vid stamman.

 2. Upprattande och godkannande av rostlangd.

 3. Godkannande for icke aktieagare att narvara vid stamman.

 4. Godkannande av dagordning.

 5. Val av en eller tva justeringsman.

 6. Provning av om stamman blivit behorigen sammankallad.

 7. VDs tal och en presentation av det kliniska laget av Professor Sten Nilsson samt

  fragor fran aktieagarna till bolagets styrelse och ledning.

 8. Framlaggande av arsredovisning och revisionsberattelse for rakenskapsaret

  2016/2017.

 9. Beslut om faststallelse av resultatrakning och balansrakning.

 10. Beslut om dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen.

 11. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter och verkstallande direktor.

 12. Bestammande av antalet styrelseledamoter, styrelsesuppleanter och, i

  forekommande fall, av antalet revisorer eller revisionsbolag och eventuella

  revisorssuppleanter.

 13. Faststallande av arvoden at styrelsen och revisorerna.

 14. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i forekommande fall,

  revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

 15. Annat arende, som ankommer pa stamman enligt aktiebolagslagen eller

  bolagsordningen.

 16. Stammans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen besta av lagst tre och hogst sju ledamoter med hogst tva suppleanter. Aktieagare representerande drygt 60 procent av det totala antalet aktier i bolaget har foreslagit att antalet styrelseledamoter ska vara oforandrat fem ledamoter och att inga suppleanter valjs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13)

Aktieagare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har foreslagit att styrelsearvode ej skall utga samt att arvode till revisorn skall utga enligt godkand rakning.

Val av styrelse och revisor(punkt 14)

Aktieagare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har foreslagit att foljande personer valjs till styrelseledamoter:

Omval av Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson,
Det antecknas att KPMG AB med Bjorn Flink som huvudansvarig revisor valdes pa arsstamman 2015 och uppdraget skulle i enlighet med bolagsordningen galla tills slutet av den arsstamma som halls under det fjarde aret efter det da revisorn utsags.

Styrelsens förslag
Disposition av Bolagets resultat (punkt 10)
De till arsstammans forfogande staende medlen utgors av arets resultat om – 7 875 821 Kronor, bolagets overkursfond om 58 994 495 kronor och Bolagets balanserade resultat om
– 29 929 130 kronor, totalt 21 189 544 kronor.
Styrelsen foreslar att de till arsstammans forfogande medlen om 21 189 544 kronor, overfors i ny rakning.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 14 752 833 aktier och lika manga roster.

Handlingar

Arsredovisningen och revisionsberattelse kommer att finnas tillgangliga hos bolaget och pa bolagets webbplats www.dextechmedical.com senast tre veckor fore arsstamman.

 

Stockholm i oktober 2017

STYRELSEN

171009-PM-Kallelse till Årsstämma

Fullmaktsformular arsstamma Dextech Medical 20171109