DexTech avtalar om ytterligare teckningsförbindelse i företrädesemissionen

22 maj, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare en teckningsförbindelse om totalt cirka 2 MSEK. Totalt har DexTech därmed skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,7 MSEK, motsvarande cirka 46,5 procent av emissionslikviden. Härutöver har bolaget, som tidigare meddelat, ingått ett avtal om vederlagsfri garantiteckning (top-down) motsvarande resterande belopp i företrädesemissionen. Detta innebär att DexTech på förhand har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning motsvarande det totala beloppet i den planerade företrädesemissionen. Teckningstiden inleds den 7 juni 2019.

 

Utökat teckningsåtagande

I DexTechs pressmeddelande den 9 maj 2019 gällande styrelsens beslut att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission, offentliggjordes att bolaget inför företrädesemissionen skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 34,1 procent av den totala emissionsvolymen samt en vederlagsfri garantiteckning (top-down) om resterande del av emissionsvolymen. DexTech har nu ingått teckningsförbindelser om ytterligare cirka 2 MSEK med MW Asset Management AB, innebärande att bolaget inför den planerade företrädesemissionen har avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,7 MSEK, motsvarande cirka 46,5 procent av emissionslikviden.

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

 

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.

 190522 – PM – DexTech – Utökat teckningsåtagande