Bokslutskomuniké 2017-07-01 – 2018-06-30

31 augusti, 2018

Fjärde kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • De sista patientbesöken i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex blev klara i juni. Studierapporten beräknas vara klar i oktober 2018.

 • I juni erhöll DexTech ett nytt patent för en ny PSMA-bindande förening avseende målspecifik behandling av prostatacancer.

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,3) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,17 (-0,15) SEK

  Helår (2017-07-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -8,8 (-7,9) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,60 (-0,54) SEK

 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3,6 (13,3) MSEK

  * Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier för 12 månader och 14 752 833 för fjärde kvartalet. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  VD:s kommentar

  DexTech har idag en patenterad teknologiplattform som möjliggör utveckling av nya läkemedels- kandidater. DexTechs huvudfokus är den kliniska utvecklingen av OsteoDex, en av DexTechs fyra läkemedelskandidater. OsteoDex är en potentiellt aktivt sjukdomsbromsande läkemedelskandidat mot obotlig prostatacancer.

  I juni blev de sista patienterna i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex färdigbehandlade. Arbetet har därefter fokuseras på färdigställandet av den formella studierapporten. Denna väntas vara färdig under oktober månad 2018. DexTechs fas IIb-studie har bedrivits vid 8 centers i 4 länder, i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

  DexTech erhöll i juni ett nytt patent för en innovation avseende målspecifik behandling av prostatacancer. DexTech har utvecklat en ny PSMA-bindande förening med hjälp av bolagetsteknologi-plattform. Den nya substansen har unika egenskaper i det att den har multipla PSMA- bindande delar samt kan bära större last av celldödande substanser än vad som varit möjligt med hittills framställda PSMA-specifika molekyler. Produktionen av den nya substansen kan relativt enkelt anpassas till bolagets GMP-plattform (dvs. tillverkning som är godkänd för kliniskt bruk). Den aktuella patentansökan har nu godkänts i Finland och kompletterar och förstärker bolagets övriga patentfamiljer. Globalt i världen finns endast cirka 13 godkända patent inom området. Innovationen är s.k. first in class, dvs. ny och unik. DexTech lämnade under hösten 2017 in en internationell patentansökan (s.k. PCT-ansökan).

Det fortsatta pre-kliniska utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan.

Delresultaten i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex har varit positiva. Intentionen med OsteoDex r att uppnå̊ en bromsande effekt på skelettmetastaserna, dvs de metastaser som står för dödligheten i denna sjukdom. ven om avkodningen (dvs vilken dos respektive patient fått vilket är blindat i studien) i denna randomiserade studie inte kommer att kunna göras förrän senare under året uppvisade flertalet av patienterna avsaknad av radiologisk sjukdomsprogress såväl i skelettet som utanför detsamma. Med hjälp av BSI (bone scan index), en datoriserad metod att kvantifiera de sjukdomsrelaterade radionuklidupptagen vid skelettscintigrafi, noteras att drygt hälften av patienterna erhåller förbättrade värden. Resultatet är helt i paritet med de som hittills rapporterats för de övriga nya läkemedlen vid denna sjukdom (Xtandi, Zytiga, Docetaxel, Xofigo). Ingen allvarlig läkemedelsrelaterad bieffekt har setts hos någon av patienterna.

Det här är viktiga resultat som indikerar att behandlingen med OsteoDex inte enbart bromsar progress utan de facto förbättrar sjukdomen i skelettet. Den goda tolererbarheten hos OsteoDex är unik för cancerläkemedel.

EY ́s globala arbete med identifiering och kontakter med intressenter, fortlöper enligt plan.
EY fick i början av räkenskapsåret exklusivt uppdrag att globalt identifiera intressenter avseendes licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex. Samarbetet med EY och dess globala närvaro, ger DexTech en optimal exponering mot potentiella intressenter. Det team som DexTech arbetar med leds av sektorspecialiserade EY-medarbetare inom Life Science.

Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att behovet av nya aktiva läkemedel är mycket stort, dels för att OsteoDex till skillnad från exempelvis andra cytostatika, visat sig ha få och lindriga biverkningar. Den sistnämnda egenskapen är mycket viktig för att preparatet skall kunna ges till patienter med CRPC (kastrationsresistent prostatacancer) då patienten ofta är skör och känslig för behandlingsbiverkningar. DexTechs prekliniska studier har även tydligt visat att OsteoDex har potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Prekliniska resultat i djur indikerar att OsteoDex även har betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar, trots sin specificitet till skelettmetastaser.

Anders R Holmberg Verkställande direktör

Se hela rapporten: Dextech – bokslutskommunike 1707-1806