Beslut om nyemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

26 augusti, 2016

Pressmeddelande 2016-08-26

DexTech Medical AB, 556664-6203

 

Igår, den 25 augusti 2016, beslutade styrelsen i DexTech Medical AB (”DexTech”) att – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission av högst 590 113 aktier till en emissionskurs om 26,00 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. DexTech har på förhand avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 11,6 MSEK och garantiteckning (utan premieersättning) motsvarande cirka 3,7 MSEK. Totalt har bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen. Garantitecknare kommer att tilldelas aktier i det fall nyemissionen inte blir fulltecknad av befintliga ägare och allmänhet. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

 

”Vår huvudkandidat OsteoDex är just nu inne i en internationell klinisk fas IIb-studie och i enlighet med tidigare kommunikation har styrelsen därför planenligt tagit beslut om att genomföra en företrädesemission i syfte att finansiera slutförandet av studien. Jag är tacksam över att flera av våra större aktieägare, främst vår huvudägare, hjälper oss att trygga studiens genomförande genom teckningsförbindelser och premiefri garantiteckning, totalt motsvarande hela emissionsvolymen. Sten Nilsson, medgrundare av DexTech, och jag själv, har av privatekonomiska skäl valt att överlåta de teckningsrätter som vi själva inte nyttjar till personer som under lång tid visat förtroende för vårt arbete”, säger DexTechs medgrundare och vd Anders R Holmberg”.

 

DexTech i korthet

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. Utifrån en egenutvecklad patenterad teknologiplattform har bolaget utvecklat fyra läkemedelskandidater med patent/patentansökningar på flera nyckelmarknader. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. En klinisk fas IIb-studie pågår med huvudkandidaten, OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. Studietiden beräknas pågå till och med andra kvartalet 2017.

 

Planerad företrädesemission

DexTech planerar att genomföra en företrädesemission om cirka 15,3 MSEK. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas för att finansiera slutförandet av bolagets pågående fas IIb-studie med OsteoDex. Nyemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma.

 

Det planerade erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid är den 29 september – 13 oktober 2016.
 • Teckningskurs är 26,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandet omfattar 590 113 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 15 342 938 SEK före emissionskostnader. Antalet aktier i DexTech innan nyemission är 14 162 720 stycken.
 • Avstämningsdag är den 23 september 2016.
 • Sista dag för handel i DexTechs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 september 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 september 2016.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 september 2016 är registrerade som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tjugofyra (24) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • DexTech har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK och garantiteckning om cirka 3,7 MSEK. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning hela emissionsvolymen.
 • Värdering (pre-money) är cirka 368,2 MSEK.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september – 11 oktober 2016.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under första halvan av november 2016.
 • DexTech är noterat på AktieTorget.

 

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till DexTech Medical AB i samband med den planerade företrädesemissionen.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016.