Lovande resultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

11 december, 2017

Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Patienterna genomgår skelettundersökning (skelettscintigrafi/datortomografi) vid 3 tillfällen (vid studiestart samt efter 3- och 5 månaders behandling). Avsikten med OsteoDex-behandlingen är att i första hand bromsa sjukdomsförloppet i skelettet, dvs. att substansen skall fungera som bromsmedicin för prostatacancer. De hittills erhållna resultaten visar att detta uppnåtts hos drygt 75% av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader). En viktig notering i sammanhanget är att ingen av de deltagande patienterna har haft några allvarliga biverkningar av behandlingen.

Hittills har 48 patienter randomiserats och ytterligare 4 patienter är under screening. Detta innebär att ca 10 patienter återstår att inkluderas. Några av dessa kan komma att rekryteras efter årsskiftet, men detta kommer inte att påverka tidsramen för utvärderingsarbetet och rapportering av studien.

”- Resultaten så här långt indikerar att majoriteten av CRPC patienterna har nytta av OsteoDex- behandlingen och utan allvarliga biverkningar. Det är naturligtvis mycket glädjande säger vd Anders R Holmberg.”

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.