Kommuniké från årsstämma

10 november, 2017

Igår, den 9 november 2017, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/2017.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Svante Wadman till styrelsens ordförande. Bolagets revisor Björn Flink (KPMG) valdes vid årsstämman 2015 för perioden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter föregående räkenskapsår.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 10 november 2017.