Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2017

29 januari, 2018

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2017-07-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-3,5) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,28 (-0,25) SEK

 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,6 (13,3) MSEK

  Sammanfattning av andra kvartalet (oktober – december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-2,0) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,15 (-0,14) SEK

  * Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  VD:s kommentar

  De hittills erhållna resultaten visar på mycket lovande resultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex.

  Patienterna genomgår skelettundersökning (skelettscintigrafi/datortomografi) vid 3 tillfällen (vid studiestart samt efter 3- och 5 månaders behandling). Avsikten med OsteoDex-behandlingen är att i första hand bromsa sjukdomsförloppet i skelettet, dvs. att substansen skall fungera som bromsmedicin för prostatacancer. De hittills erhållna resultaten visar att detta uppnåtts hos en majoritet av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader). En viktig notering i sammanhanget är att ingen av de deltagande patienterna har haft några allvarliga biverkningar av behandlingen.

  OsteoDex fas2b-studie bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland.
  I mitten av december 2017 var 48 patienter av 60 planerade rekryterade och deltar i studien.

  Anders R Holmberg

   

   

  Verkställande direktör

Dextech – halvarsrapport juli-december 2017