Första resultaten från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

4 oktober, 2018

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent prostatacancer (CRPC), är avslutad och de första resultaten meddelas. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).
Femtioen procent av patienterna fullgjorde behandlingen (5 månader, dos 2ggr/mån). Av dessa uppvisade 56 % stabil sjukdom (förbättrad/oförändrad) avseende skelettmetastaseringen. Beträffande markör för skelettnedbrytning uppvisar 68 % sänkning med mer än 50 %. Övriga markörer sänks med 43 % – 71 % jämfört med baseline värdet. Data är förenliga med en kraftfull hämning av den s.k. onda cirkeln (Vicious Cycle). Inga s.k. ”behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar” (serious adverse events, SAE) har noterats. De 3 dosarmarna i protokollet uppvisar likvärdig behandlingseffekt. Resultaten uppfyller protokollets primära målsättning (primary objective). Den fullständiga CRO rapporten föreligger i slutet av innevarande månad/början av november och innehåller samtliga provsvar samt resultat av livskvalité-utvärdering och förväntas komplettera/konfirmera meddelade resultat.

”- Bolaget är mycket nöjt med resultaten som skall ses i perspektiv av att CRPC är notoriskt behandlingsresistent, säger vd Anders R Holmberg.”

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018.

181004-PM-Första resultaten från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex