Delårsrapport 1 juli – 30 september 2018

18 oktober, 2018

Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-1,8) MSEK
 • Resultat per aktie* -0,13 (-0,13) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,1 (3,6) MSEK

  * Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  VD:s kommentar

  I början av oktober 2018 kunde DexTech presentera de första resultaten från den avslutade fas IIb- studien för Osteodex som har bedrivits i bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Femtioen procent av patienterna fullgjorde behandlingen (5 månader, dos 2ggr/mån). Av dessa uppvisade 56 % stabil sjukdom (förbättrad/oförändrad) avseende skelettmetastaseringen. Beträffande markör för skelettnedbrytning uppvisade 68 % sänkning med mer än 50 %. Övriga markörer sänktes med 43 % – 71 % jämfört med baseline värdet. Resultaten är förenliga med en kraftfull hämning av den s.k. onda cirkeln (Vicious Cycle). Inga s.k. ”behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar” (serious adverse events, SAE) har noterats. De 3 dosarmarna (3, 6 och 9 mg/kg) i protokollet uppvisar likvärdig behandlingseffekt. Resultaten uppfyller protokollets primära målsättning (primary objective). Den fullständiga CRO rapporten föreligger i slutet av oktober/början av november 2018 och innehåller samtliga provsvar samt resultat av livskvalité-utvärdering och förväntas komplettera/ konfirmera meddelade resultat.

  Bolaget är mycket nöjt med resultaten som skall ses i perspektiv av att CRPC är notoriskt behandlingsresistent.

  Budgetläget efter avslutningen av en kostnadseffektiv fas IIb-studie för OsteoDex medger fortsatt drift till och med augusti 2019 kunde DexTech meddela i slutet av augusti. Målsättningen är att licensintäkter ska finansiera driften därefter.

  EY ́s globala arbete med identifiering och kontakter med intressenter, fortlöper enligt plan. Samarbetet med EY och dess globala närvaro, ger DexTech en optimal exponering mot potentiella intressenter. Det team som DexTech arbetar med leds av sektorspecialiserade EY-medarbetare inom Life Science.

  Anders R Holmberg Verkställande direktör

DexTech – delarsrapport juli-september 2018