Delårsrapport 1 juli – 30 september 2017

18 oktober, 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-1,6) MSEK

 • Resultat per aktie* -0,13 (-0,11) SEK

 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10,3 (13,3) MSEK

  * Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  VD:s kommentar

  I september tecknade DexTech ett avtal med EY där EY exklusivt får uppdraget att globalt identifiera intressenter avseendes licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för bolagets huvudkandidat OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). OsteoDex fas2b-studie bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland och går under hösten in i slutfas. Delresultaten har visat sig mycket lovande och bolaget ser med tillförsikt fram mot slutförandet av studien. Samarbetet med EY och dess globala närvaro, ger DexTech en optimal exponering mot potentiella intressenter.

  I mitten av augusti 2017 var 42 patienter av 60 planerade rekryterade och deltar i studien. Inga allvarliga OsteoDex-relaterade biverkningar har hittills rapporterats. Vår bedömning att hela 2017 kommer att behövas för fullrekrytering (60 patienter) kvarstår. Budgetläget är oförändrat gott.

  Anders R Holmberg Verkställande direktör

  Dextech – delarsrapport juli-september 2017