figur7

Figur 7: y-axeln = PSA mikrog/L, x-axeln = tid. Bilden visar en typisk CRPC-patient och sjukdomsförloppet. Y-axeln beskriver canceraktiviteten, PSA, hos en patient där medicinering (blå pilar) minskar canceraktiviteten men där patienten efter en tid utvecklar resistens mot medicineringen varvid PSA återigen ökar. Patienten får därför ett nytt läkemedel och cykeln upprepas till dess att det inte finns några alternativa läkemedel att tillgå.