Historik

Sten Nilsson och Anders R Holmberg har arbetat tillsammans sedan tidigt 1990-tal. Arbetet har hela tiden gått ut på att finna nya behandlingsmetoder för urologiska tumörsjukdomar, främst prostatacancer. Vid tidpunkten för bildandet av DexTech, 2004, ägde Holmberg och Nilsson ett patent/patentansökan och för att möjliggöra utveckling in i klinisk forskning d.v.s. studier i människa, bildades Bolaget.

2004/05Sten Nilsson och Anders R Holmberg bildar DexTech.
2005/06Utveckling av SomaDex samt CatDex mot tumörtoxicitet.
2006/07Startar en pilot fas II-studie av SomaDex i Mexiko. Genom två nyemissioner om sammanlagt 3,25 MSEK får Bolaget in externa ägare. Startar utvecklingen av OsteoDex.
2007/08Fortsatt forskning och utveckling av Bolagets läkemedelskandidater.
2008/09Patentansökan avseende GuaDex och OsteoDex inlämnas. SomaDex fas II-studie i Mexiko avslutas. Påbörjar licencsförhandlingar avseende SomaDex med Techsphere Corp.
2009/10SomaDex utlicensieras till Techsphere Corp. Som engångsbelopp erhåller DexTech cirka 2,6 MSEK för utlicensieringen av SomaDex vilket också blev det totala beloppet.
2010/11Bolagets ansökan om att genomföra en fas I/IIa-studie godkänns av Läkemedelsverket. Utvecklingsarbetet med SomaDex tillsammans med Bolagets licenstagare, Techsphere Corp, fortlöper enligt plan. Bolaget tillförs totalt 11 MSEK under året genom två nyemissioner.
2011/12DexTech återtar SomaDex från licenspartnern, Techsphere Corp, då motparten p.g.a. interna problem inte kunde uppfylla sin del av licensavtalet. Fas I/IIa-studien avseende OsteoDex påbörjas.
2012/13Bolagets fas I/IIa-studie avseende OsteoDex avslutas under verksamhetsåret med framgångsrika resultat. OsteoDex och GuaDex beviljas patent i Japan, Kina samt för Europa, s.k. EPO. Patentet för GuaDex beviljas även för USA. Bolaget genomför en nyemission som tillför Bolaget cirka 2 MSEK.

Planerade studier och licensiering

Under hösten 2014 planerar Bolaget att påbörja en fas II/b-studie av Bolagets huvudkandidat, OsteoDex. Tidsåtgång för studien beräknas till cirka 24 månader. Målsättningen är att från studiestart, inom 36 månader sluta ett licensavtal avseende OsteoDex. Flera stora och medelstora läkemedelsföretag har visat intresse för DexTechs huvudkandidat, OsteoDex, och Bolaget har hitintills tecknat sekretessavtal med ett flertal läkemedelsföretag.

För SomaDex söker Bolaget efter en ny licens-/utvecklingspartner. CatDex har visat sig ha bakteriedödande egenskaper. Bolaget gör bedömningen att CatDex eventuellt kan lanseras som medel för oral antiseptik samt för behandling/förebyggande av urinvägsinfektioner på den latinamerikanska marknaden utan att kostsamma kliniska försök behöver göras. Detta då denna marknad har enklare regulatoriska regler för sådana produkter. DexTech har identifierat en möjlig utvecklingspartner i Latinamerika avseende användning av CatDex som antibakteriellt medel.

Aktiekapital

Information om hur mycket kapital som har investerats i DexTech hittar du under Aktiekapitalets utveckling. Klicka här.