Affärsmodell och Mål

Affärsmodell

Genom licensaffärer med strategiska partners i form av större läkemedelsföretag söker DexTech partners som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för den fortsatta utvecklingen – sannolikt senast efter en klinisk fas IIb-studie på patienter. Licenserna genererar, enligt gängse betalningsmodell, en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, s.k. milestone-ersättning samt framtida royalty på försäljning. Sådana partners har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier samt upparbetade kontakter med registreringsmyndigheter. Dessa partners skall också i framtiden ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av utvecklingsarbetet. Som ett led i en medveten strategi för att förbereda för framtida licensaffärer, har DexTech informerat ett stort antal läkemedelsbolag om sin verksamhet, d.v.s. delgivit icke konfidentiell information. Det har i sin tur resulterat i ett antal sekretessavtal där detaljerad och konfidentiell information har delgivits om OsteoDex. Idag följs utvecklingen av OsteoDex av flera stora läkemedelsbolag som har efterfrågat konfidentiell information. Värdet av en licensieringsaffär efter en fas IIb-studie där resultatet visar behandlingseffekt som påverkar patientens överlevnad bedöms av styrelsen vara betydande.

Mål

DexTechs primära målsättning är att påbörja och slutföra fas IIb-studien av OsteoDex. Studien planeras att starta under hösten 2014 och slutföras inom cirka 24 månader från studiestart. Målsättningen från studiestart är att inom 36 månader sluta ett licensavtal avseende OsteoDex. Utvecklingsarbetet med övriga läkemedelskandidater pågår parallellt. Under de olika utvecklingsfaserna är målsättningen att aktivt söka partnerskap för utlicensiering av Bolagets läkemedelskandidater alternativt strategiska allianser för delat risktagande samt finansiering.

  • Att lämna in fas IIb-ansökan till Läkemedelsverket för OsteoDex under våren/sommaren 2014;
  • att starta fas IIb-studie för OsteoDex under hösten 2014;
  • att avsluta fas IIb-studie för OsteoDex fjärde kvartal, 2016;
  • att 2017 eller tidigare ingått ett licensavtal avseende OsteoDex;
  • att utlicensiera CatDex som icke receptbelagt läkemedel i Latinamerika;
  • att utlicensiera SomaDex samt
  • fortsatt läkemedelsutveckling utifrån Bolagets tekniska plattform, GuaDex.