SomaDex

SomaDex är en läkemedelskandidat som är baserad på ett kroppseget hormon, somatostatin, med många effekter på människa. En effekt är verkan som ett naturligt ”avstängningshormon”, d.v.s. möjligheten att stänga av sekretion av tillväxtfaktorer, proteiner som stimulerar tillväxt, och olika hormoner t.ex. tillväxthormon vid akromegali. Flera tumörtyper uttrycker somatostatinreceptorer, mottagarproteiner för somatostatin, däribland vissa hypofystumörer, neuroendokrina tumörer samt prostatacancer.

Naturligt somatostatin är instabilt och bryts ner snabbt i kroppen vilket gör att det därför har mycket begränsad klinisk användbarhet. Syntetiska somatostatinanaloger är idag etablerade läkemedel vid behandling av neuroendokrina tumörer och akromegali (Sandostatin®, Novartis). Med Bolagets teknikplattform har naturligt somatostatin stabiliserats, SomaDex, vilket medför en halveringstid på cirka 37 timmar, vilket kan jämföras med cirka 3 minuter för naturligt somatostatin. En förlängd halveringstid tillsammans med att somatostatinets biologiska egenskaper ger SomaDex en stor klinisk användbarhet. SomaDex är avsedd för behandling av akromegali (onormal kroppslig tillväxt), neuroendokrina(en typ av hormonproducerande tumörer) tumörer samt palliativ (symtomlindrande) behandling vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC.

1993-2000 skedde preklinisk utveckling och 2003 avslutades en klinisk fas I-studie i Helsingfors. 2006-2009 genomfördes en klinisk fas II/pilotstudie på CRPC-patienter med SomaDex som monoterapi i Mexiko. Resultatet av studien visade en god symtomlindrande effekt (avseende skelettrelaterad smärta) och förbättrad livskvalitet. Endast få och lindriga bieffekter bedömdes associerade med behandlingen.

Efter den genomförda pilotstudien licensierades SomaDex ut till det mexikanska läkemedelsföretaget Techsphere Corp 2009. DexTech återtog SomaDex 2012 då Techsphere Corp inte kunde uppfylla sin del av licensavtalet. Orsaken var att ägaren i det familjeägda företaget, Techsphere Corp, som var drivande vid inlicensieringen av SomaDex, avled 2010. I och med dödsfallet avstannade utvecklingen och DexTech valde att ta tillbaka SomaDex. Bolaget söker nu en ny licens-/utvecklingspartner för SomaDex.